Banner 2530x950 - Template flower
ขอ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ประทาน​ความหวัง​ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อิ่ม​ใจ​ด้วย​ความ​ยินดี​และ​ความสุข​ใน​ความ​เชื่อ, เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ประกอบ​ด้วย​ความหวัง​โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์
(โรม 5:13)
Banner 2530x950 - Template flower
Banner 2530x950 - Template greenland
บรรดา​ความ​กะ​วน​กะ​วาย​ของ​ท่าน​จง​ฝาก​ไว้​กับ​พระ​องค์, เพราะว่า​พระ​องค์​ย่อม​ทรง​ระลึก​ถึง​และ​รักษา​ท่าน​ทั้ง​หลาย.
(1 เปโตร 5:7)
Banner 2530x950 - Template greenland
Banner 2530x950 - Template Log
เพราะว่า​ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​
ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ไม่ได้
(ลูกา 1:37)
Banner 2530x950 - Template Log
Banner 2530x950 - Template Sheep
เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​อัน​ดี
ผู้​เลี้ยง​อัน​ดี​นั้น​ย่อม​สละ​ชีวิต​
ของ​ตน​เพื่อ​ฝูง​แกะ
(โยฮัน 10:11)
Banner 2530x950 - Template Sheep
previous arrow
next arrow
new-book-อาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว

แนะนำหนังสือออกใหม่

อาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้แสวงหาและนำไปประกาศกิตติคุณได้เป็นอย่างดี โดยอ้างอิงทั้งด้านประวัติศาตร์ วิทยาศาสตร์ เทียบกับคำพยากรณ์ในพรคัมภีร์ ซึ่งส่วนใหญ่สำเร็จเป็นจริงแล้ว อันเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันได้ อีกทั้งยังหยิบยกคำพยากรณ์ที่กำลังสำเร็จเป็นจริง โดยเทียบกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน แม้ข้อมูลที่ให้ไว้อาจจะเก่าไปบ้างก็ตาม แต่หลักการพื้นฐานยังคงตรงกับคำพยากรณ์ที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ หากท่านผู้อ่านศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ของปัจจุบันแล้วจะเห็นเป็นจริงมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวม วิเคราะห์คำพยากรณ์ที่จะสำเร็จเป็นจริงในอนาคต (ช่วง 7 ปีสุดท้าย) ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพิพากษาและก่อตั้งอาณาจักรสวรรค์บนแผ่นดินโลก พร้อมทั้งยังมีชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ที่คัดย่อจากพระคัมภีร์ เรื่องราวเปรียบเทียบคำพยานชีวิตจริงของผู้เขียนและคนใกล้ชิด บอกวิธีเชื่อและต้อนรับพระเยซูที่ทำได้ง่าย ๆ

ติดต่อเรา

เวลาการประชุม
ประชุมหักขนมปัง – วันอาทิตย์ 9:30น.-12:00น.
ประชุมอธิษฐาน – วันพฤหัสบดี 19:00น.-20:30น.
ประชุมแสวงหา – วันเสาร์ 19:00น.-20:30น.

ที่อยู่สถานที่ประชุม
คริสตจักรในกรุงเทพ (สุขุมวิท 36)
32/1-2 ซอยสุขุมวิท 36 แยก 1 คลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110
โทรศัพท์ : 0-2258-6063

คริสตจักรในกรุงเทพ (เฉลิมพระเกียรติ 28)
53 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร, 10260
โทรศัพท์ : 0-2337-5825-6

Scroll to Top